Nabór firm/instytucji (Realizatorów stażu) zainteresowanych przyjęciem studentów na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

zaprasza Instytucje/firmy, które są zainteresowane przyjęciem na trzymiesięczne, 360-godzinne programy stażowe studentów/absolwentów z kierunków:

 • Filologia polska (III rok I stopnia; I rok II stopnia; II rok II stopnia)
 • Filologia angielska (I rok II stopnia)
 • Historia (III rok I stopnia; II rok II stopnia)
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II rok I stopnia; III rok I stopnia; II rok II stopnia)

Liczba miejsc stażowych dla studentów kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 45

Liczba miejsc stażowych dla studentów kierunku Filologia angielska: 16

Liczba miejsc stażowych dla studentów kierunku Filologia polska: 31

Liczba miejsc stażowych dla studentów kierunku Historia: 9

Informacje ogólne

 1. Zakres przedmiotowy stażu musi być bezpośrednio związany z efektami kształcenia na danym kierunku studiów. Stypendium stażowe dla Stażysty wypłacane będzie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 2. Staż będzie trwał przez okres 3 miesięcy w łącznym wymiarze 360 godzin.
 3. Miejsce realizacji stażu musi spełniać określone wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także dające gwarancję maksymalnie efektywnej realizacji wsparcia dla Stażysty.

Miejsca realizacji staży muszą być dobrej jakości, zapewniającej maksymalnie efektywną realizację wsparcia dla uczestników projektu. Realizatorzy stażu muszą być wiarygodni merytorycznie i finansowo oraz cieszący się dobrą opinią w środowisku, w którym planowana jest realizacja wsparcia. Uczestnik stażu musi mieć zapewnione warunki do wykonywania zadań wynikających z programu stażu, spełniające standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomiczne, o standardzie nie niższym niż standard przewidziany dla pracownika danej organizacji.

 1. Opieka nad stażystą:
 • Realizator Stażu musi zapewnić uczestnikowi odpowiednie warunki pracy, co wiąże się również z zapewnieniem stosownej opieki w formie opiekuna stażysty. Zapewnienie odpowiedniej jakości opieki podczas realizacji stażu może zostać zagwarantowane jedynie poprzez oddelegowanie pracownika z odpowiednim doświadczeniem, zdobytym u danego pracodawcy (Realizatora Stażu). Niemożliwe jest sprawowanie opieki nad stażystą przez osobę związaną z pracodawcą umową cywilną prawną, która została zatrudniona tylko i wyłącznie do pełnienia funkcji opiekuna. Opiekun stażysty powinien być wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na staż, warunki jego zaangażowania powinny być uzgodnione w umowie/aneksie/porozumieniu pomiędzy nim, a jego pracodawcą.
 • Opiekun Stażu zostanie wskazany przez Realizatora stażu na cały okres realizacji programu stażowego.
 • Za opiekę nad Stażystą, Opiekun Stażu otrzyma wynagrodzenie wypłacane przez Realizatora Stażu (placówkę przyjmującą na staż) według zasad u niego obowiązujących. Realizator Stażu otrzyma refundację kosztów związanych z wynagrodzeniem przeznaczonym dla Opiekuna Stażysty w wysokości nie większej niż 2,825 zł/godzina x 360 godzin/staż = 1 017,00 zł, przy opiece nad jednym stażystą za cały okres realizacji stażu.
 • Zakres zadań i obowiązków przewidzianych dla Opiekuna Stażu:
 • przygotowanie stanowiska odbywania stażu dla Stażysty;
 • przestrzeganie i kontrolowanie czasu pracy Stażysty;
 • nadzorowanie wypełniania listy obecności i dziennika stażu;
 • zapoznanie stażysty z obowiązkami i warunkami stażu, w tym regulaminem pracy;
 • przeprowadzenie niezbędnych szkoleń związanych z zajmowanym przez Stażystę stanowiskiem;
 • bieżące przydzielenie zadań do wykonania;
 • nadzór nad przebiegiem wykonywania zadań;
 • odbiór wykonanych prac;
 • weryfikację zgodności przebiegu stażu z programem stażu;
 • bieżące informowanie Realizatora Stażu o przebiegu stażu, w tym w szczególności o ewentualnych trudnościach i nieprawidłowościach;
 • udzielanie pomocy i wskazówek Stażyście;
 • przygotowanie zaświadczenia i raportu końcowego z realizacji stażu;
 • inne działania, celowe dla zapewnienia opieki.

UWAGA: Jeden opiekun nie może mieć pod opieką więcej niż 10 stażystów.

 1. Materiały zużywalne: Realizator Stażu zobowiązany jest do zapewnienia stażyście materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji programu stażowego, za co może otrzymać refundację poniesionych kosztów do wysokości maksymalnie 100 zł za jednego uczestnika stażu, na cały okres realizacji programu stażowego.
 2. Badania lekarskie: Realizator Stażu zobowiązany jest do zapewnienia wstępnych badań lekarskich umożliwiających odbycie stażu przez Stażystę. Koszty badań lekarskich będą podlegały refundacji przez Organizatora Stażu, do wysokości maksymalnej 80 zł za jednego uczestnika stażu.
 3. Realizator Stażu zobowiązany jest również do przeszkolenia stażysty w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz wystawienia pisemnego potwierdzenia przeprowadzenia instruktażu.

Szczegółowe informacje na temat Projektu znajdują się w Regulaminie projektu  NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Wydziału Humanistycznego oraz we wzorze umowy trójstronnej.

W celu zgłoszenia Realizatora Stażu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać jego skan na adres e-mail: staze.whum@ujk.edu.pl do dnia 18 czerwca 2020.

Więcej informacji w Biurze projektu:
ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce, Dziekanat Wydziału Humanistycznego, pokój 42 Telefon: 41 349 7103
Osoba do kontaktu: dr hab. prof. UJK Jolanta Kępa-Mętrak, e-mail: staze.whum@ujk.edu.pl,  tel. 41 349 7141

Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z pozyskaniem stażysty. Ostateczną decyzje podejmuje student/ka zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami. 

Dokumenty do zapoznania się (do pobrania):

Skip to content