Archiwum 2020

Nowe listy rankingowe. Sprawdź czy weźmiesz udział w stażu

Po ogłoszeniu naboru uzupełniającego do uczestnictwa w Projekcie „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie programów stażowych, w terminie do 30.04.2020 r. do Biura Projektu wpłynęło 9 zgłoszeń kandydatów z kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia (angielska) i Filologia polska.

Decyzją Komisji, z uwagi na liczbę dostępnych miejsc, do uczestnictwa w programach stażowych w ramach projektu zostali zakwalifikowani kandydaci z kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II r. I st. i II r. II st. oraz Filologia polska III r. I st. Dla kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I r. II st. oraz Filologia II r. I st. także w naborze uzupełniającym nie zostało spełnione kryterium 30%.

W załączniku listy rankingowe obejmujące wszystkich zakwalifikowanych kandydatów z ww. kierunków, ze wszystkich naborów łącznie.

Wyniki rekrutacji

Rekrutacja na wakacyjne staże zakończona. Do projektu zakwalifikowanych zostało 91 studentów. Nie wszyscy kandydaci mogą wziąć w programie, ponieważ nie na wszystkich latach został spełniony warunek minimum 30% studentów z danego roku. Szczegóły w załącznikach.

Rusza rekrutacja na płatne staże dla studentów

Do udziału w module programów stażowych mogą zostać zakwalifikowani studenci 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I lub II stopnia na kierunkach:

  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
  • Filologia polska,
  • Filologia (angielska, germańska),
  • Historia,
  • Lingwistyka stosowana.

Do udziału w Projekcie nie może przystąpić osoba korzystająca równocześnie z Programu Erasmus Plus+.

Ze względu na duże zainteresowanie programami stażowymi, pierwszeństwo w rekrutacji będą mieli studenci III roku I stopnia wymienionych kierunków. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie do Biura Projektu wypełnionego przez studenta/tkę formularza zgłoszeniowego z dołączonymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacji określonych w Regulaminie projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Wydziału Humanistycznego https://whum.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/zarzadzenie-nr-17-2019-nowe-perspektywy-WH-regulamin.pdf. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej https://whum.ujk.edu.pl/informacje-o-projekcie/ lub bezpośrednio w Biurze Projektu – dziekanat, pokój 42 (Sprawy socjalno-bytowe).

I etap rekrutacji, dla studentów III roku kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (25 staży), Filologia polska (10 staży), Filologia angielska/germańska (30 staży), Historia (5 staży), Lingwistyka stosowana (10 staży) będzie trwał od 10 do 20 marca 2020 r. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do projektu w Biurze Projektu (pokój 42) codziennie w godz. 9:00-14:00.

Warunkiem uruchomienia programów stażowych dla danego roku jest zakwalifikowanie do udziału w nich minimum 30% studentów z tego roku. Jeśli po sprawdzeniu formalnym zgłoszeń przez Komisję Rekrutacyjną, okaże się, że warunek ten nie może być spełniony lub liczba przewidzianych do realizacji w roku 2020 programów stażowych jest większa niż liczba zgłoszeń, rekrutacja zostanie przedłużona do 27 marca i obejmie wskazane w kolejnym ogłoszeniu kierunki i lata studiów.

 

W związku z decyzją Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o wstrzymaniu od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania wszystkich zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie, wydłuża się do 31 marca 2020 r. rekrutację na płatne staże wakacyjne dla studentów III roku studiów stacjonarnych, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Biuro Projektów (pokój 42) nie zawiesza swojej działalności. Formularze zgłoszeniowe można składać codziennie w godzinach 9-14.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Rekrutacja może zostać przedłużona i objąć inne lata studiów.

 

Elektroniczna rekrutacja na staże dla studentów

W związku z Zarządzeniem nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany trybu pracy jednostek administracji zmianie ulega forma przyjmowania zgłoszeń na płatne staże wakacyjne, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podpisane i zeskanowane formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres mailowy: staze.whum@ujk.edu.pl. Oryginały trzeba będzie złożyć przed podpisaniem umowy stażowej.

Rekrutacja dla studentów III roku studiów stacjonarnych trwa do 31 marca 2020 r. Jeśli liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba przewidzianych do realizacji w roku 2020 programów stażowych, rekrutacja zostanie przedłużona i obejmie wskazane w kolejnym ogłoszeniu kierunki i lata studiów.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Zmiany w rekrutacji na staże dla studentów

Rusza II etap rekrutacji na płatne staże wakacyjne dla studentów. Będzie trwał do 10 kwietnia. Obejmuje studentów 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I lub II stopnia.

Do udziału w programach stażowych, realizowanych w ramach Projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zapraszamy studentów II i III roku I st. oraz studentów I i II roku II st. kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia polska, Filologia (angielska, germańska), Historia, Lingwistyka stosowana.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się wyłącznie elektronicznie. Podpisane i zeskanowane lub sfotografowane formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres mailowy: staze.whum@ujk.edu.pl. Do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji określonych w Regulaminie projektu (średnia ocen z ostatniego semestru dostępna jest na WU). Oryginały dokumentów trzeba będzie złożyć przed podpisaniem umowy stażowej.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-3/.

Warunkiem uruchomienia programów stażowych dla danego roku jest zakwalifikowanie do udziału w nich minimum 30% studentów z tego roku. Do udziału w Projekcie nie może przystąpić osoba korzystająca równocześnie z Programu Erasmus+.

Skip to content