Dyplomowanie

(Weryfikacja założonych efektów uczenia się dokonywana na zakończenie cyklu kształcenia)

  1. Przygotowanie pracy dyplomowej oraz egzamin dyplomowy są podstawowymi sposobami weryfikacji kierunkowych efektów uczenia się na zakończenie cyklu kształcenia. Zasady dyplomowania i wymogi formalne dotyczące przygotowania prac dyplomowych są określone w regulaminie dyplomowania.
  2. Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego, jeżeli:
    • osiągnie wszystkie kierunkowe efekty uczenia się – uzyska zaliczenia ze wszystkich zajęć/ przedmiotów, w tym z praktyk zawodowych przewidzianych w programie studiów i uzyska wymaganą liczbę punktów ECTS;
    • terminowo złoży w wyznaczonym na wydziale miejscu wymagane dokumenty, w tym zaakceptowaną przez promotora pracę dyplomową.
  3. Każda praca dyplomowa jest sprawdzana pod względem oryginalności, z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). System JSA zapewnia ochronę poufności prac. Oryginalność prac dyplomowych oceniana jest samodzielnie przez promotorów, z wykorzystaniem ich wiedzy i publicznie dostępnych materiałów porównawczych (np. książki, artykuły, publikacje, prace dyplomowe itp.).
  4. Promotor pracy dyplomowej po sprawdzeniu jej z wykorzystaniem systemu JSA podejmuje decyzję o uznaniu pracy za spełniającą wymogi oryginalności i dopuszczenia do egzaminu dyplomowego lub o uznaniu pracy za niespełniającą wymogów dopuszczenia do egzaminu dyplomowego z powodu zastrzeżeń co do oryginalności jej treści. Decyzję tę podejmuje po analizie wskaźników procentowych i zastosowanych w JSA poziomów ich tolerancji.
  5. Możliwe jest zastosowanie innych wskaźników procentowych niż proponowane przez system JSA, jeżeli wymaga tego specyfika kierunku studiów/charakter pracy dyplomowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje prorektor właściwy ds. kształcenia na wniosek dziekana. Zaakceptowany raport dotyczący oryginalności pracy drukuje promotor z systemu JSA.
  6. W przypadku zastrzeżeń co do oryginalności treści pracy dyplomowej promotor przekazuje informację autorowi pracy o konieczności jej poprawienia albo dziekanowi, że zawiera ona przesłanki popełnienia plagiatu. Wówczas praca taka podlega dodatkowej ocenie przez komisję powołaną przez dziekana. Jeżeli w wyniku dodatkowej oceny praca dyplomowa uznana zostanie za plagiat, wszczynane jest postępowanie dyscyplinarne wobec jej autora (studenta), w trybie określonym przez ustawę.

 

Opracowano na podstawie Procedury OCENY OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ, Numer WSZJK-W/2, Wersja procedury: 04; Data zmiany: 22.01.2020; Data obowiązywania: 23.01.2020 http://www.ujk.edu.pl/webujk/files/2020/4.%20Ksi%C4%99ga%20procedur%20-%20REJESTR%20PROCEDUR%202020.pdf

 

Załączniki:

Skip to content